ثبت سفارش دامین های انتخابی شما

برای انتقال دامنه های خود به آسان رایان و یا تمدید دامنه های ثبت شده خود از طریق آسان رایان در هر خط نام یک دامنه را تایپ نمایید - البته بدون www. یا http:// .

پسوند تعداد سال ثبت دامنه انتقال دامنه تمدید دامنه
com 1 380,000 ریال 380,000 ریال 380,000 ریال
net 1 430,000 ریال 430,000 ریال 430,000 ریال
org 1 520,000 ریال 520,000 ریال 520,000 ریال
info 1 450,000 ریال 450,000 ریال 450,000 ریال
us 1 350,000 ریال 350,000 ریال 350,000 ریال
biz 1 300,000 ریال 300,000 ریال 300,000 ریال
name 1 350,000 ریال 350,000 ریال 350,000 ریال
mobi 1 200,000 ریال 200,000 ریال 200,000 ریال
asia 1 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
پسوند تعداد سال ثبت دامنه انتقال دامنه تمدید دامنه
com 1 380,000 ریال 380,000 ریال 380,000 ریال
net 1 430,000 ریال 430,000 ریال 430,000 ریال
org 1 520,000 ریال 520,000 ریال 520,000 ریال
info 1 450,000 ریال 450,000 ریال 450,000 ریال
biz 1 300,000 ریال 300,000 ریال 300,000 ریال
name 1 350,000 ریال 350,000 ریال 350,000 ریال
mobi 1 200,000 ریال 200,000 ریال 200,000 ریال
pro 1 200,000 ریال 600,000 ریال 600,000 ریال
tel 1 450,000 ریال 450,000 ریال 450,000 ریال
asia 1 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
پسوند تعداد سال ثبت دامنه انتقال دامنه تمدید دامنه
us 1 350,000 ریال 350,000 ریال 350,000 ریال
co.uk 1 250,000 ریال 250,000 ریال 250,000 ریال
ws 1 300,000 ریال 300,000 ریال 300,000 ریال
eu 1 200,000 ریال 200,000 ریال 200,000 ریال
asia 1 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
پسوند تعداد سال ثبت دامنه انتقال دامنه تمدید دامنه
name 1 350,000 ریال 350,000 ریال 350,000 ریال
mobi 1 200,000 ریال 200,000 ریال 200,000 ریال
ws 1 300,000 ریال 300,000 ریال 300,000 ریال
pro 1 200,000 ریال 600,000 ریال 600,000 ریال
tel 1 450,000 ریال 450,000 ریال 450,000 ریال
پسوند تعداد سال ثبت دامنه انتقال دامنه تمدید دامنه
name 1 350,000 ریال 350,000 ریال 350,000 ریال
mobi 1 200,000 ریال 200,000 ریال 200,000 ریال
pro 1 200,000 ریال 600,000 ریال 600,000 ریال
tel 1 450,000 ریال 450,000 ریال 450,000 ریال
پسوند تعداد سال ثبت دامنه انتقال دامنه تمدید دامنه
us 1 350,000 ریال 350,000 ریال 350,000 ریال
co.uk 1 250,000 ریال 250,000 ریال 250,000 ریال
eu 1 200,000 ریال 200,000 ریال 200,000 ریال
asia 1 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
پسوند ثبت دامنه انتقال دامنه تمدید دامنه
com 380,000 ریال 380,000 ریال 380,000 ریال
net 430,000 ریال 430,000 ریال 430,000 ریال
org 520,000 ریال 520,000 ریال 520,000 ریال
ir 40,000 ریال 40,000 ریال 40,000 ریال
info 450,000 ریال 450,000 ریال 450,000 ریال
us 350,000 ریال 350,000 ریال 350,000 ریال
biz 300,000 ریال 300,000 ریال 300,000 ریال
co.uk 250,000 ریال 250,000 ریال 250,000 ریال
name 350,000 ریال 350,000 ریال 350,000 ریال
mobi 200,000 ریال 200,000 ریال 200,000 ریال
ws 300,000 ریال 300,000 ریال 300,000 ریال
pro 200,000 ریال 600,000 ریال 600,000 ریال
eu 200,000 ریال 200,000 ریال 200,000 ریال
tel 450,000 ریال 450,000 ریال 450,000 ریال
asia 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
ae 3,700,000 ریال 3,700,000 ریال 3,700,000 ریال

Powered by WHMCompleteSolution