ثبت سفارش دامین های انتخابی شما

توجه : کلیه قیمت ها به تومان است
پسوند تعداد سال ثبت دامنه انتقال دامنه تمدید دامنه
com 1 450,000 ریال 480,000 ریال 480,000 ریال
net 1 500,000 ریال 550,000 ریال 550,000 ریال
org 1 600,000 ریال 600,000 ریال 600,000 ریال
ir 1 40,000 ریال 40,000 ریال 40,000 ریال
info 1 600,000 ریال 600,000 ریال 600,000 ریال
biz 1 600,000 ریال 600,000 ریال 600,000 ریال
us 1 400,000 ریال 400,000 ریال 400,000 ریال
co 1 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال
ws 1 850,000 ریال 850,000 ریال 850,000 ریال
name 1 350,000 ریال 350,000 ریال 350,000 ریال
mobi 1 420,000 ریال 420,000 ریال 420,000 ریال
tv 1 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال
pro 1 550,000 ریال 550,000 ریال 550,000 ریال
co.uk 1 350,000 ریال 350,000 ریال 350,000 ریال
eu 1 250,000 ریال 250,000 ریال 250,000 ریال
asia 1 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
top 1 350,000 ریال 350,000 ریال 350,000 ریال
tel 1 470,000 ریال 470,000 ریال 470,000 ریال
country 1 1,100,000 ریال 1,100,000 ریال 1,100,000 ریال
company 1 800,000 ریال 800,000 ریال 800,000 ریال
live 1 800,000 ریال 800,000 ریال 800,000 ریال
shop 1 1,300,000 ریال 1,300,000 ریال 1,300,000 ریال
store 1 2,200,000 ریال 2,200,000 ریال 2,200,000 ریال
sale 1 1,100,000 ریال 1,100,000 ریال 1,100,000 ریال
business 1 700,000 ریال 700,000 ریال 700,000 ریال
online 1 1,300,000 ریال 1,300,000 ریال 1,300,000 ریال
travel 1 5,000,000 ریال 5,000,000 ریال 5,000,000 ریال
agency 1 800,000 ریال 800,000 ریال 800,000 ریال
clinic 1 1,800,000 ریال 1,800,000 ریال 1,800,000 ریال
center 1 800,000 ریال 800,000 ریال 800,000 ریال
city 1 800,000 ریال 800,000 ریال 800,000 ریال
site 1 1,050,000 ریال 1,050,000 ریال 1,050,000 ریال
blog 1 1,100,000 ریال 1,100,000 ریال 1,100,000 ریال
tech 1 1,750,000 ریال 1,750,000 ریال 1,750,000 ریال
cloud 1 750,000 ریال 750,000 ریال 750,000 ریال
download 1 1,050,000 ریال 1,050,000 ریال 1,050,000 ریال
me 1 600,000 ریال 600,000 ریال 600,000 ریال
men 1 1,050,000 ریال 1,050,000 ریال 1,050,000 ریال
game 1 14,000,000 ریال 14,000,000 ریال 14,000,000 ریال
trade 1 1,050,000 ریال 1,050,000 ریال 1,050,000 ریال
digital 1 1,100,000 ریال 1,100,000 ریال 1,100,000 ریال
design 1 1,800,000 ریال 1,800,000 ریال 1,800,000 ریال
domains 1 1,100,000 ریال 1,100,000 ریال 1,100,000 ریال
host 1 3,500,000 ریال 3,500,000 ریال 3,500,000 ریال
vote 1 2,600,000 ریال 2,600,000 ریال 2,600,000 ریال
black 1 530,000 ریال 530,000 ریال 530,000 ریال
stream 1 1,100,000 ریال 1,100,000 ریال 1,100,000 ریال
love 1 1,100,000 ریال 1,100,000 ریال 1,100,000 ریال
life 1 1,100,000 ریال 1,100,000 ریال 1,100,000 ریال
win 1 1,100,000 ریال 1,100,000 ریال 1,100,000 ریال
xyz 1 430,000 ریال 430,000 ریال 430,000 ریال
ca 1 1,300,000 ریال 1,300,000 ریال 1,300,000 ریال
in 1 21,000,000 ریال 21,000,000 ریال 21,000,000 ریال
uk 1 350,000 ریال 350,000 ریال 350,000 ریال
ru 1 300,000 ریال 300,000 ریال 300,000 ریال
cn 1 750,000 ریال 750,000 ریال 750,000 ریال
ae 1 3,700,000 ریال 3,700,000 ریال 3,700,000 ریال
de 1 350,000 ریال 350,000 ریال 350,000 ریال
fr 1 350,000 ریال 350,000 ریال 350,000 ریال
it 1 350,000 ریال 350,000 ریال 350,000 ریال
cc 1 800,000 ریال 800,000 ریال 800,000 ریال
bz 1 2,000,000 ریال 2,000,000 ریال 2,000,000 ریال
am 1 3,100,000 ریال 3,100,000 ریال 3,100,000 ریال
tw 1 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال
at 1 600,000 ریال 600,000 ریال 600,000 ریال
es 1 300,000 ریال 300,000 ریال 300,000 ریال
je 1 4,800,000 ریال 4,800,000 ریال 4,800,000 ریال
li 1 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
pl 1 400,000 ریال 400,000 ریال 400,000 ریال
se 1 700,000 ریال 700,000 ریال 700,000 ریال
ie 1 1,700,000 ریال 1,700,000 ریال 1,700,000 ریال
پسوند تعداد سال ثبت دامنه انتقال دامنه تمدید دامنه
com 1 450,000 ریال 480,000 ریال 480,000 ریال
net 1 500,000 ریال 550,000 ریال 550,000 ریال
org 1 600,000 ریال 600,000 ریال 600,000 ریال
info 1 600,000 ریال 600,000 ریال 600,000 ریال
biz 1 600,000 ریال 600,000 ریال 600,000 ریال
us 1 400,000 ریال 400,000 ریال 400,000 ریال
name 1 350,000 ریال 350,000 ریال 350,000 ریال
mobi 1 420,000 ریال 420,000 ریال 420,000 ریال
asia 1 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
country 1 1,100,000 ریال 1,100,000 ریال 1,100,000 ریال
company 1 800,000 ریال 800,000 ریال 800,000 ریال
agency 1 800,000 ریال 800,000 ریال 800,000 ریال
center 1 800,000 ریال 800,000 ریال 800,000 ریال
trade 1 1,050,000 ریال 1,050,000 ریال 1,050,000 ریال
domains 1 1,100,000 ریال 1,100,000 ریال 1,100,000 ریال
xyz 1 430,000 ریال 430,000 ریال 430,000 ریال
uk 1 350,000 ریال 350,000 ریال 350,000 ریال
cc 1 800,000 ریال 800,000 ریال 800,000 ریال

Powered by WHMCompleteSolution