مقدار RAM سرور

برای اطلاع پیدا کردن از مقدار RAM سرور خود میتوانید از دستور زیر در محیط ssh استفاده نمایید:

dmesg | grep ^Memory:

برچسب ها

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 پرینت این مقاله